Mirë se vini ne http://ihmk-rks.com

Vizitor te nderuar,

Ju deshirojme mirëseardhje ne vebportalin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Këtu ju mundë të gjeni informacione me rëndësi të veçante për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe institucionet relevante , ne lidhje me mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e jetës dhe pasurisë së njeriut nga ndikimet e fatkeqësive dhe katastrofave natyrore , me origjine nga dukuritë meteorologjike dhe hidrologjike. Andaj përdorimi i informacioneve të disponueshme do të ndihmojë në menaxhimin dhe përdorimin racional të resurseve ujore, kushteve te motit dhe klimës me qellim te zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të Republikës së Kosovës.

Recent Posts